Privacybeleid

Het doel van deze privacyverklaring is om aan te geven hoe Angarde uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u maakt van deze website/webshop. Dit gebruik gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – AVG).

Wie verwerkt uw gegevens?

Angarde is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Deze privacyverklaring is een algemene verklaring. Afhankelijk van de relatie die u met ons heeft of de diensten die u gebruikt, kan aanvullende privacy-informatie worden verstrekt.

Welke soorten informatie verzamelen we en waarom?

We verzamelen voornamelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u onze website / webshop gebruikt, waaronder wanneer u:

• Plaats bestellingen en/of doe aankopen op onze website/webshop
• Abonneer u op de nieuwsbrief
• Account aanmaken
• Gebruik ons ​​contactformulier of neem op een andere manier contact op met de klantenservice
• Inkopen van diensten (bv. boeken van een brouwerijbezoek).
Doet mee aan acties en/of prijsvragen
• Surfen op onze website door middel van het opnemen van cookies

We verzamelen verschillende soorten informatie, afhankelijk van de diensten die u gebruikt en het gebruik dat u van deze website maakt.

• Als u bestellingen plaatst en/of aankopen doet op onze website/webshop, verzamelen wij uw e-mail, naam, telefoonnummer, afleveradres, factuurgegevens.
• Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, verzamelen wij uw e-mail en naam.
• Wanneer u een account aanmaakt, verzamelen we de informatie die u verstrekt in het registratieformulier, waaronder uw naam, voornaam, adres, e-mail en andere informatie die u verstrekt om de afhandeling van uw volgende bestelling te vergemakkelijken (afleveradres, betalingsmethoden, …) .
• Wanneer u ons contactformulier gebruikt om contact op te nemen met de klantenservice of op een andere manier contact op te nemen met de klantenservice, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de informatie die u in het contactformulier verstrekt.
• Wanneer u diensten afneemt, zijn de data afhankelijk van de dienst die u heeft afgenomen (bij het huren van een busje wordt bijvoorbeeld altijd een kopie van uw rijbewijs en de voorzijde van uw identiteitskaart meegenomen).
• Als u deelneemt aan acties en/of prijsvragen, verzamelen wij uw naam, voornaam en eventueel contactgegevens, evenals alle gegevens die nodig zijn voor deelname aan de prijsvraag.
• Angarde verwerkt ook persoonsgegevens die nodig zijn voor de normale bedrijfsvoering van de onderneming (op basis van een overeenkomst, een rechtsgrond of een gerechtvaardigd belang).

Hoe en waarom gebruiken we uw gegevens?

Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Om de door u gevraagde producten en diensten te leveren en te verbeteren
• Verbeter uw ervaring op onze website
• Om met u te communiceren over ons aanbod en tijdelijke aanbiedingen
• Beheer onze activiteiten
• Onze marketing- en advertentiecampagnes uitvoeren
• Fraude detecteren en voorkomen
• Om vragen en klachten af ​​te handelen
• Om vorderingen en boetes op te kunnen volgen.
• Om de veiligheid van de (bezoekers van de) website te waarborgen
• Statistische analyses uitvoeren op onze klanten (met als enig doel de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren)
• Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
• Verbeter de kwaliteit van onze klantgegevens

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens vertrouwen wij altijd op:

• Ofwel de toestemming die u hiervoor heeft gegeven. U heeft dan altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.
• Of op een ander wettelijk criterium: bijvoorbeeld als het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een van de partijen bent of als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw wezenlijke belangen of ons gerechtvaardigd belang te vrijwaren.

Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Angarde zal uw gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen.

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens worden verstrekt aan derden die diensten verlenen aan Angarde, als verwerkers van Angarde of aan partners van Angarde. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuningspartners met betrekking tot de aangeboden boottochten, onze IT- en onlinediensten, logistieke partners, betalingsdienstaanbieders, leveranciers, enz. In elk van deze gevallen verplichten wij ons om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, in met name door middel van passende contracten. sluiten met de betrokken bedrijven.

Daarnaast zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit wordt opgelegd door een verordening of door een rechterlijke uitspraak, of in het kader van een op ons rustende medewerkingsplicht (bijvoorbeeld een strafrechtelijk onderzoek).

Cookies en logbestanden:

Onze website gebruikt cookies om informatie te verzamelen over het surfgedrag van onze bezoekers en om hun online ervaring te optimaliseren.

Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website sneller en beter verloopt. Dankzij het gebruik van cookies kan een website voorkeuren van een bezoeker tijdens één bezoek of over meerdere bezoeken opslaan.

Als een website geen gebruik maakt van cookies, zal deze de bezoeker op elke webpagina als een nieuwe bezoeker beschouwen.
Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u op de daarvoor bestemde pagina op onze website.

Hoe kunt u uw gegevens beheren / hoe kunt u uw gegevens inzien en verwijderen?

Zoals bepaald in de AVG, hebt u het recht om:

• Uw gegevens en essentiële informatie met betrekking tot de verwerking raadplegen en inzien;
• Verzoek om correctie of, indien nodig, verwijdering van dergelijke gegevens onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 17 van de AVG, en in het bijzonder wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld / verwerkt of wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en u trekt uw toestemming in;
• Om u in bepaalde specifieke gevallen te verzetten tegen de verwerking van de u betreffende gegevens zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van de verwerking voor direct marketingdoeleinden; in dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
• zich verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering, onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 22 van de AVG;
• Een beperking van de verwerking verzoeken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en in het bijzonder wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van die gegevens te verifiëren;
• Een specifiek deel van uw persoonlijke gegevens ontvangen in een vorm die ze overdraagbaar maakt, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 20 van de AVG en, indien technisch mogelijk, om te verkrijgen dat de gegevens worden overgedragen rechtstreeks van de ene controller naar de andere.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De verzamelde gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of zolang een wettelijke basis ons toestaat deze gegevens te verwerken.

De gegevens die je aan ons hebt verstrekt bij het aanmaken van een account worden automatisch verwijderd na 1 jaar geen aankopen meer in onze webshop.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte?
Bepaalde gegevens kunnen worden opgeslagen of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de hierboven beschreven doeleinden.

Een dergelijke overdracht kan worden uitgevoerd via serviceproviders die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zoals hierboven vermeld, of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. Daarbij zetten wij ons in om altijd te zorgen voor een passend en voldoende niveau van bescherming van uw gegevens.

Hoe zorgen we voor de veiligheid van uw gegevens?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of ongeoorloofde toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Bezoekers van de website en klanten zijn verantwoordelijk voor het gebruik van hun computer, IP-adres, identificatiegegevens, de vertrouwelijkheid ervan,….

Angarde kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van onjuist of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens, tenzij dit te wijten is aan een foutieve handeling van Angarde.

Links naar andere websites en inhoud van derden
Onze website bevat links naar andere websites die worden beheerd door andere bedrijven die niet aan ons bedrijf zijn gelieerd. Aangezien die websites in principe een eigen privacyverklaring hebben, raden we je ten zeerste aan hier kennis van te nemen als je op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Updates van het privacybeleid en contact:

Wij kunnen deze privacyverklaring op elk moment aanpassen, bijvoorbeeld in functie van nieuwe regelgeving of aangepaste interne processen en doeleinden. Fundamentele wijzigingen zullen op de website worden gemeld.

Indien u contact met ons wilt opnemen over uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring, dan kan dat altijd via: info@brouwerijangarde.be

Winkelwagen
Scroll naar boven
Scroll naar top

Deze site maakt gebruikt van cookies.

Door deze site te bezoeken geef je aan dat je ouder bent dan 18 en akkoord gaat met ons privacy beleid en onze algemene voorwaarden.

Ben jij ouder dan 18?

De inhoud op deze website is bedoeld
voor mensen ouder dan 18 jaar.

Ben jij ouder dan 18?